24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române

24 ianuarie 2013


Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită la 24 ianuarie 1859,reprezintă actul politic care stă la baza României moderne.Imprejurările istorice nu au permis unirea simultană a celor trei ţări române,astfel ca statul naţional român s-a format treptat, unirea din 1859 desavarsindu-se în 1918, când lupta pentru unitatea poporului român a fost încununată de victorie.
Ideea de unire a fost exprimată clar şi puternic înca in timpul revoluţiei de la 1848,iar după revoluţie,aceasta a devenit problema centrală,dominantă,a vieţii politice româneşti,o idee care a pus în mişcare toate paturile sociale.
Generaţia care a înfăptuit marele ideal al Unirii din 1859 şi care înfăptuise revoluţia de la 1848, avea în frunte patrioţi înflăcăraţi, intre care s-au distins: Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri,Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Mălinescu, Constantin A. Rosetti, fraţii Ion şi Dumitru Brătianu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Boliac, Nicolae Orăşanu ş.a.
Fruntaşii revoluţionari de la 1848, au întreprins o amplă acţiune de propagandă în favoarea Unirii, atât în ţară cât şi în străinătate.
Răspândiţi în diverse capitale europene (Viena, Frankfurt, Paris, Londra, Constantinopol), patrioţii romani au desfăşurat actiuni laborioase si entuziaste, pentru creerea un curent international de opinie în sprijinul cauzei româneşti.
Unirea Principatelor Române – o problemă europeană.
In vara anului 1853 izbucneşte războiul Crimeii, început de Rusia împotriva Imperiului Otoman, eveniment care aduce în prim plan politic internaţional chestiunea orientală, inclusiv situaţia Principatelor Dunărene, unirea acestora fiind una din problemele importante puse in fata Congresului de pace de la Paris (1856), reunit dupa infrangerea Rusiei.
Reprezentanţii statelor participante la Congres, au luat atitudini diferite faţă de viitorul regim politic si juridic al Principatelor Române.
In sprijinul Unirii s-au pronunţat Franţa,Rusia,Sardinia şi Prusia;o împotrivire netă au manifestat Turcia şi Austria.
Favorabilă Unirii în timpul lucrărilor Congresului,Anglia va reveni ulterior la poziţia sa tradiţională de sprijinitoare a Turciei.
Adoptarea poziţiilor faţă de problema Principatelor era determinată de evidente interese statale.
Franţa lui Napoleon al III-lea voia să-şi asigure în sud-estul Europei un debuşeu economic şi un bastion al influenţei sale politice;Rusia vedea în Unire un mijloc de a slăbi Imperiul Otoman;Sardinia şi Prusia,susţinând cauza românilor, pledau indirect pentru unificarea Italiei şi Germaniei;Anglia era interesată în menţinerea Imperiului Otoman ca forţă opusă Rusiei;Turcia, puterea suzerană,se temea că Moldova şi Muntenia odata unite îşi vor dobândi şi independenţa politică,aşa cum se va întâmpla de altfel, după mai puţin de două decenii.
Austria considera că statul naţional român ar duce la intensificarea luptei de eliberare a românilor din Transilvania,doritori să se alăture fraţilor lor de peste Carpaţi.
Datorită poziţiilor divergente,Congresul din 1856 nu a putut ajunge la un acord asupra Unirii Principatelor, dar s-a creat însă posibilitatea ca poporul român să se pronunţe în privinţa viitorului sau.
In Tratatul de pace se prevedea ca poziţia romanilor din Principate să fie consultată prin intermediul unor Adunări (divanuri) ad-hoc, special constituite în acest scop.
Totodată s-a stabilit ca cele două ţări romanesti, rămânând sub suzeranitatea Turciei,să intre sub garanţia colectivă a puterilor semnatare ale Tratatului de le Paris.
Se pune capat astfel protectoratului si influentei hotaratoare exercitata de cateva decenii de Rusia.
In timpul constituirii si consultării Adunărilor ad-hoc, fiecare din cele două Principate urmau să fie conduse de un caimacam numit de Inalta Poartă.
Congresul a mai hotărât ca sudul Basarabiei (judeţele Cahul,Ismail,Bolgrad),parte a Basarabiei acaparate in 1812 de Rusia, să reintre în componenţa Moldovei.
De asemenea Congresul a stabilit unele măsuri economice şi juridice importante pentru romani, printre care libertatea navigaţiei pe Dunăre şi neutralizarea Mării Negre.
In acest scop, se aproba crearea unei Comisii europene a Dunării ,cu sediul la Galaţi.
Pe temeiul cererilor exprimate în Adunările ad-hoc şi al constatărilor făcute în Principate de o comisie specială europeană de informare instituită de Congres,urma să se convoace la Paris o conferinţă a puterilor europene, care să conceapa o altă legislaţie în locul Regulamentului organic.
Adunările ad-hoc (1857) . Convenţia de la Paris din 1858.
Pregătirile şi alegerile pentru Adunările ad-hoc s-au desfăşurat în condiţii diferite în cele două ţări.
In Ţara Românească,fostul domn, caimacamul Alexandru Ghica, a adoptat o poziţie de înţelegere faţă de partida unionistă.In Moldova insa,caimacamul N. Vogoride, agent al Turciei şi al Austriei, a recurs la la un adevărat regim de teroare si intimidare, pentru a zădărnici Unirea.
Au fost interzise gazetele favorabile Unirii şi întrunirile politice, s-au făcut destituiri din funcţii şi arestări masive .
Au fost de asemenea falsificate listele electorale şi alegerile din iulie 1857.
Comisia de informare de la Bucureşti a primit numeroase telegrame, memorii şi apeluri, in urma carora Turcia a fost silita să anuleze alegerile falsificate.Noile alegeri au condus la o victorie covârşitoare a candidaţilor unionoşti,care cu două excepţii, au fost aleşi pretutindeni.Rezultate asemănătoare se obţinuseră şi în Muntenia.
In Adunările ad-hoc au fost aleşi toţi fruntaşii unionoşti,revoluţionari de la 1848: Mihail Kogălniceanu,Costache Negri,Alexandru Ioan Cuza,Vasile Alecsandri,Vasile Mălinescu,Anastase Panu,în Moldova,C. A. Rosetti,fraţii Ştefan şi Nicolae Golescu,A. G. Golescu,fraţii Ion şi Dumitru Brătianu,Chr. Tell,Gh. Magheru,în Muntenia.
Pentru prima dată,ţărănimea îşi trimitea aleşii săi într-o adunare reprezentativă a ţării: Ion Roată,Tănase Constantin,Gheorghe Lupescu,Mircea Mălieru ş.a.
Adunările ad-hoc şi-au început lucrările în septembrie 1857,la Iaşi şi la Bucureşti.
Dezbaterile au demonstrat forta mişcării unioniste si voinţa poporului român de a-şi făuri statul său naţional.

Intr-o atmosferă de mare avânt patriotic,Adunările ad-hoc au adoptat,în luna octombrie 1857 rezoluţii asemănătoare,in care cereau cu hotărâre Unirea Principatelor într-un singur stat cu numele de România,respectarea drepturilor,a autonomiei şi a neutralităţii acestui stat şi o Adunare Obştească care să reprezinte “toate interesele naţiei”.
Chestiunea agrară a fost si ea prezentă în discuţiile deputaţilor din ambele Adunări.
In jalba deputaţilor pontaşi moldoveni,al cărei prim semnatar era razesul Ion Roată din ţinutul Putnei,erau înfăţişate în imagini impresionante starea ţărănimii şi temeiurile revendicărilor sale.
Se cerea ca “săteanul să fie pus în rândul oamenilor”,să fie interzisă bătaia,să fie înlăturate boierescul (claca),beilicurile şi birul pe cap,iar satele să-şi aibe…dregătorii aleşi chiar din sânul lor”.
Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc au fost trimise Comisiei speciale.Aceasta a alcătuit un raport,pe care l-a înmânat Conferinţei reprezentanţilor celor şapte puteri,care s-au întrunit în mai 1858,la Paris.
Convenţia semnată la 7 august 1858,ca urmare a lucrărilor Conferinţei,prevedea ca cele două ţări să se numească Principatele Uite ale Moldovei şi Ţării Româneşti,fiecare cu câte un domnitor,guvern şi o Adunare Legiuitoare proprie si înfiinţarea unei Curţi de Casaţie comune pentru ambele Principate,cu sediul la Focşani.
Convenţia mai cuprindea o serie de prevederi care corespundeau intereselor modernizarii tarii: desfinţarea privilegiilor şi a rangurilor boiereşti (deci egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legilor),responsabilitatea ministerială etc;se recomanda,de asemenea,o nouă lege a relaţiilor dintre proprietari şi ţărani.”Stiţiile electorale”,trecute în anexa convenţiei,stabileau modalitatea alegerii membrilor Adunării elective pe baza unui cens foarte ridicat.
Act internaţional,noua Convenţie era totodată şi o legiuire fundamentală pentru Principate,ceea ce de fapt însemna încetarea valabilităţii juridice a Regulamentului organic.
Convenţia va rămâne în vigoare până în anul 1864.
Deoarece puterile Europei nu îndepliniseră in intregime dorinţa fundamentală a românilor,exprimată prin Adunările ad-hoc,se impunea o acţiune internă a întregului popor,care să realizeze Unirea şi să pună Europa în faţa unui fapt împlinit.

Infăptuirea Unirii prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei şi Ţării Româneşti
Alegerile de deputaţi în Adunările elective s-au desfăşurat sub semnul unor înverşunate înfruntări între forţele partidei naţionale unioniste şi forţele antinationale, potrivnice Unirii.
Elementele antiunioniste erau avantajate de sistemul de vot impus prin Convenţie,care restrângea corpurile elective din cele două ţări la câteva mii de alegători.
In timp ce alegerile din Moldova au adus în Adunarea electivă o majoritate a Partidei Naţionale, în Ţara Românească reacţiunea a obţinut majoritatea.

In ziua de 5 ianuarie 1859, Adunarea electivă de la Iaşi a ales ca domn al Moldovei pe candidatul partidei naţionale, Alexandru Ioan Cuza.După alegerea din Moldova, privirile natiunii erau aţintite spre Bucureşti unde Adunarea electivă şi-a deschis lucrările la 22 ianuarie 1859.
Incă din prima zi, in Bucuresti,peste 30.000 mii de oameni mobilizaţi de tinerii unionişti, se adunaseră în faţa clădirii unde avea loc Adunarea electivă.
Erau prezenţi tăbăcari,măcelari,meseriaşi,negustori,ţărani din Bucuresti si in satele judeţelor Ilfov şi Dâmboviţa,elevi ai claselor superioare şi din învăţământul de specialitate.
Mulţimea manifesta vehement împotriva partidei reacţionare,care susţinea alegerea lui Gh. Bibescu.
In această atmosferă incendiara,în noaptea de 23/24 ianuarie,deputaţii partidei naţionale au convocat o şedinţă la hotelul “Concordia”, unde au hotărât să propună Adunării ca domn al Ţării Româneşti, tot pe Alexandru Ioan Cuza,domnul Moldovei.
In dimineaţa zilei de 24 ianuarie, la ora 11,reprezentanţii Partidei naţionale au propus ţinerea unei şedinţe secrete pentru desemnarea candidatului.
Propunerea făcută de Vasile Boerescu pentru persoana lui Al. I. Cuza a fost acceptată în unanimitate, deputaţii conservatori fiind nevoiţi să cedeze voinţei poporului.Unirea era condiţionată de alegerea lui Cuza şi în Ţara Românească. Şi a fost ales, într-o explozie de entuziasm popular!
Trecându-se la vot,toate cele 64 de buletine purtau numele celui ales la 5 ianuarie în Moldova.
Prin propriile-i forţe, poporul român realizase Unirea şi întemeiase statul său naţional !
“Unirea naţiunea a făcut-o”, avea să declare M. Kogălniceanu în 1862.
Ziua de 24 ianuarie se înscria pentru totdeauna în istoria Patriei noastre ca “Ziua renaşterii naţionale”.
Punând bazele României moderne,Unirea din 1859 a însemnat o etapă esenţială pe drumul unităţii naţionale,a cărei întregire deplină avea să se înfăptuiască în 1918.
Consolidarea Unirii
Imediat după 24 ianuarie 1859, principalul ţel al politicii domnitorului Cuza, a fost obţinerea recunoaşterii de către puterile garante a dublei sale alegeri şi desăvârşirea unităţii politice şi administrative a tânărului stat naţional.
In martie 1859,reprezentanţii Franţei,Rusiei,Sardiniei,Prusiei şi Angliei, l-au recunoscut oficial pe Cuza ca singurul domn al Principatelor.
Alexandru Ioan Cuza a dat o atenţie deosebită unificării armatei.Un prim pas în acest sens a fost concentrarea unităţilor militare moldovenesti si muntene într-o tabără militară unică la Floreşti,în primăvara şi vara anului 1859.
Ostirea unificată avea datoria să apere autonomia ţării împotriva unei eventuale intervenţii străine şi să fie oricând pregătită pentru obţinerea independenţei naţionale.
In domeniul afacerilor externe se înregistrau de asemenea succese importante,politica innoitoare dusa de domnitor avand un mare impact in strainatate si conducand la intensificarea activitatilor diplomatice ale Romaniei.
Principatele Unite, deşi se aflau în stare de dependenţă faţă de Imperiul otoman,au inceput sa duca tot mai mult o politică externă proprie si sa se manifeste din ce in ce mai puternic in concertul natiunilor lumii.
In anul 1860 se înfiinţează prima agenţie diplomatică română (la Paris) şi se încheie Convenţia telegrafică cu Rusia, cea dintâi convenţie internaţională a Principatelor.

Turcia şi Austria şi-au dat acordul abia în septembrie acelaşi an. După tratative anevoioase, în noiembrie 1861,Turcia a recunoscut unirea completă a Moldovei si Tarii Romanesti, dar numai pe timpul vieţii lui Cuza.
La 20 noiembrie (pe stil vechi) 1861, Înalta Poartă a adoptat “Firmanul de organizare administrativă a Moldovei şi Valahiei”, prin care a admis unirea politică şi administrativă a Principatelor Ţara Românească si Moldova ca teritoriu autonom, aflat în componenţa Imperiului Otoman.
Pe 11 decembrie 1861 Alexandru Ioan Cuza, domn al Moldovei şi totodată domn al Ţării Româneşti (cu guverne şi adunări separate până la acea dată), a dat publicităţii Proclamaţia prin care a adus oficial la cunoştinţă că “naţionalitatea română este întemeiată”.
La 22 ianuarie(pe stil vechi) 1862, s-a format primul guvern unitar al României.
Două zile mai târziu, pe 24 ianuarie 1862, adunările Moldovei şi Ţării Româneşti, reunite în şedinţă comună, au proclamat oraşul Bucureşti drept capitală a întregii ţări.

De la acea dată, Principatele Moldova si Tara Romaneasca şi-au încetat existenţa ca entitati statale de sine statatoare.
Au inceput sa fie aplicate o serie de reforme progresiste.A fost unificat sistemul vamal şi administraţia telegrafului, s-a interzis bătaia la sate, au luat fiinţă judecătoriile săteşti etc.
In anul 1863 a incercat preluarea imenselor mosii detinute de manastiri, multe din acestea apartinand grecilor.
Reformele lui Cuza au intampinat o opozitie acerba din partea marilor proprietari si a inaltului cler,mai ales al celui grec, care isi vedea pierdute intinsele mosii acumulate in decursul timpului in Principatele romane.
Taranii nu aveau suficient pamant, plus ca trebuiau să plătească impozite și să practice clacă pentru boieri. Alexandru Ioan Cuza a sperat să îmbunătățească situația din țară prin reforma agrara. El a încercat secularizarea terenurilor monahale și, de două ori, să anuleze iobăgia și să reducă terenurile marilor mosieri, dar majoritatea parlamentară era formată din marii proprietari de pamant, care se opuneau.
Criza și soluția
Această parte a reformei sale nu a fost aprobată în Adunarea Legiuitoare. În această situație, Alexandru Cuza a dizolvat Parlamentul pe 2 mai si a dizolvat Adunarea electivă, promulgand o nouă Constituție, numită de el Statutului Dezvoltător al Convenției de la Paris, care întărea puterea Domnului în detrimentul legislativului și o nouă lege electorală care sporea considerabil numărul alegătorilor.
Dreptul de a vota s-a extins, fiind acordat si unei părți a țărănimii, muncitorilor și întreprinzătorilor.
La alegerile pentru a 2-a convocare a Adunării Naționale au învins suporterii domnitorului. Cu sprijinul noului parlament, au avut loc o serie de reforme necesare.
Pe 14 august 1864 a fost promulgată legea rurală, cea mai controversată măsură a epocii, care a rupt legăturile cu economia şi societatea de tip feudal . Claca era desfiinţată, iar sătenii clăcaşi deveneau pe deplin proprietari liberi pe locurile supuse posesiunii lor. Ţăranii au fost împărţiţi în: fruntaşi, mijlocaşi şi pălmaşi şi au primit pământ prin despăgubire, în funcţie de această împărţire şi în funcţie de numărul de vite. Cei care nu au făcut clacă deveneau proprietari numai pe locurile de casă şi grădină. Pământul trebuia plătit în 15 ani şi nu putea fi înstrăinat timp de 30 de ani. În total au fost împroprietăriţi 406.429 ţărani cu 1.654.964 hectare.
Motivaţia principală, dar şi principala consecinţă, pentru care a fost adoptată legea rurala,a fost aceea că prin statutul de proprietari, ţăranii deveneau totodată contribuabili la bugetul de stat. Aşadar, veniturile la bugetul statului creşteau considerabil.
În Occident, reformele lui Alexandru Ioan Cuza au fost considerate echivalente cu o lovitură de stat fiind condamnate de Rusia, Franța și Prusia. Situația s-a înrăutățit în jurul României, Cuza fiind acuzat de încălcarea prevederilor de bază adoptate la Convenția de la Paris din 1858.
În scopul de a restabili relațiile, domnitorul a plecat la Constantinopol unde, pe 28 iulie, au avut loc negocieri cu sultanul turc. Ca rezultat, dintr-un vasal al Imperiului Otoman, Principatul a ajuns la o și mai mare autonomie și i s-a acordat dreptul de a decide în afacerile sale interne.
Este adoptat primul Cod Civil si Cod Penal din tarile romane, inspirate dupa Codul Napoleonian.
Au fost fondate Universitatea din Bucuresti si cea din Iasi .


Abdicarea şi exilul
In urma masurilor radicale luate, Cuza a fost in pericol de a fi asasinat, fiind dejucate cateva comploturi,unele organizate din exteriorul tarii .
Totul a culminat cu lovitura de stat, in care domnitorul a fost fortat sub amenitarea armelor sa abdice, in urma unei asocieri politice de moment intre conservatori si liberali, cunoscuta in istorie sub numele de Monstruoasa Coalitie.
Complotistii il acuzau pe Domn că ar intenţiona să instituie un regim personal si au reuşit să-şi aduca la indeplinire planurile, atrăgând de partea lor o fracţiune a armatei si a garzii personale a domnitorului.
Din partea unui gazetar, lui Cuza îi este adusă in seara dinaintea loviturii o telegramă, prin care era înştiinţat că patru mii de oameni vor năvăli în palat şi îl vor sili să abdice . În acel moment Cuza le cere colonelului Haralambie şi maiorului Lecca, despre care nu ştia că sunt membri ai conjuraţiei, să dubleze paza palatului şi să îl asigure că oraşul este liniştit.
La ora 4 dimineaţă,in ziua de 22 februarie 1866, trupe de artilerie pătrund în palat, unde garda comandată de maiorul Lecca, îi aştepta. Ofiţerii ce trebuiau să-l aresteze pătrund în apartamentul domnului şi îi înmânează lui Cuza documentul abdicării ce stipula: „Noi, Alexandru Ioan I, conform dorinţei naţiunii întregi şi angajamentului ce am luat la suirea mea pe Tron, depun astăzi 11 fevruarie 1866(stil vechi n.n.), cârma guvernului în mâna unei Locotenenţe Domneşti şi a Ministerului ales de popor” .
Este urcat într-o trăsură şi dus la locuinţa lui Costache Ciocârlan, apoi a doua zi este mutat la Palatul Cotroceni, de unde seara va fi obligat să părăsească ţara.
La producerea acestei lovituri de palat a contribuit însuşi Al. I. Cuza care, nu numai că nu a luat măsuri împotriva elementelor complotiste, dar într-un discurs s-a arătat chiar dispus să renunţe la tron în favoarea unui principe din afara tarii, fapt susţinut şi intr-o scrisoare adresată unui diplomat străin.
Dupa abdicarea fortata si exilarea domnitorului Cuza, s-a constituit o locotenenţă domnească alcătuită din Lascăr Catargiu, Nicolae Golescu şi colonelul Nicolae Haralambie din partea armatei. Conducerea guvernului a revenit lui Ion Ghica.
Initial a fost propus ca domnitor printul Filip de Flandra, din casa domnitoare belgiană, dar acesta nu a acceptat coroana.
Provizoratul Locotenenţei domneşti a luat sfârşit abia după ce printul german Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a acceptat să devină Domn, la 10 mai 1866.
Abdicarea lui Cuza ar fi putut avea consecinţe foarte grave pentru România pentru că,după înlăturarea acestuia, populatia satelor era nelinistita si tematoare că reforma agrară va fi anulata .
Poarta Otomană a mobilizat forte importante la Dunăre pentru a interveni în România, Unirea fiind recunoscută de aceasta asa cum am aratat, doar pe timpul domniei lui Cuza.
Pe 3 aprilie 1866 a avut loc la Iaşi o demonstraţie separatista, care a cerut anularea unirii Moldovei cu Ţara Românească.In acea zi, o duminica, multimea adunata pentru liturghia de la Mitropolie, circa 500 de persoane, a pornit cu mitropolitul in frunte, spre Palatul Administrativ, strigind “Jos Unirea!”, “Jos printul strain!”,“Traiasca Moldova”!
Miscarea a fost lichidata cu brutalitate de fortele de ordine.
Şirul de reforme iniţiate de Cuza şi venirea mai apoi pe tronul Principatelor Unite a domnitorului Carol I, care se bucura atât de sprijinul Franţei cât şi cel al Prusiei, a făcut ca actul de la 1859 să devina ireversibil.
Alexandru Ioan Cuza sau Alexandru Ioan I, domnul Unirii, s-a nascut pe 20 martie 1820 la Bârlad, si s-a stins din viata la 15 mai 1873, in orasul Heidelberg din Germania. A fost înmormântat iniţial la Biserica Domnească de lângă Palatul domnesc de la Ruginoasa, conform dorinţei sale, iar după cel de-al doilea război mondial, osemintele sale au fost mutate la Biserica Trei Ierarhi din Iaşi.
Reformele din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza au dus la crearea şi dezvoltarea instituţiilor statale, la modernizarea Statului Român pe temeliile trainice puse de Unirea celor doua principate romanesti .
Analizând suita de evenimente petrecute in acei ani, unele avand un caracter cu adevarat revoluţionar, putem spune că sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza s-a nascut Romania moderna .
Practic, nu a existat domeniu de activitate economică, social-politică, administrativă, culturală sau militară , în care Cuza să nu fi adus îmbunătăţiri si înnoiri organizatorice, in concordanta cu noile cerinţe ale epocii.
Din 1866, potrivit Constituţiei promulgate la 1 iulie, Principatele Unite încep să se numească oficial, ROMÂNIA.

Gheorghe Tattarescu: 11 Februarie 1866-Romania moderna

11 comentarii:

Anonim spunea...

MUIE :*:*:*:*:*:

Anonim spunea...

misto fara injuraturi

Anonim spunea...

Aşa simte şi scrie UN ROMÂN basarabean:

Hotin-1859 Alexandru Haşdeu
la UNIREA Ţărilor ROMÂNEŞTI ale Moldovei şi Munteniei
sub MARELE DOMN ROMÂN moldovean Alexandru IOAN Cuza

"Să dăruiască Dumnezeu, vouă şi viitoarelor lăstare ale voastre, acele zile senine de fericire şi slavă, de care s'au bucurat strămoşii voştri sub scutul celor de Dumnezeu aşezaţi şi de Dumnezeu înălţaţi Domnitori, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul.
Vă trimit urări de bine din partea Basarabiei, pentru care sunt scumpe şi pline de însemnare viitoarele destine ale
ROMÂNIEI UNITE, PATRIA-MAMĂ;

primiţi aceste urări ale mele CA UN GLAS SUFLETESC AL UNUI FRATE, pentru că

EU SUNT TRUP DIN ACELAŞI TRUP şi OS DIN ACELEAŞI OASE,

din care sunteţi plămădiţi voi
ŞI ÎN VINELE MELE CURGE ACELAŞI SÂNGE ROMÂNESC
care curge în vinele voastre...
DRAGII MEI FRAŢI ROMÂNI...”

Hotin-1859 Alexandru Haşdeu


Anonim spunea...

Iată ce era în sufletul ROMÂNILOR pe 24 Ianuarie 1859:

"NE VINE VESTEA CĂ S-A ALES CUZA DOMNITOR ÎN AMÂNDOUĂ CAPITALELE .

Am lăsat tot, am pus şaua pe cal, şi fuga la târg.
ATUNCI AM VĂZUT EU CE VA SĂ ZICĂ BUCURIA UNUI POPOR.
Cântece, jocuri, chiote în toate părţile.
Îşi ieşeau oamenii în drum cu oala plină cu vin; care cum se întâlneau luau vorba de Cuza, de unire,
SE ÎMBRĂŢIŞAU ŞI ÎNCINGEAU HORA ÎN MIJLOCUL DRUMULUI .
Şi era un ger de crăpau pietrele.
Da' unde mai stă cineva în casă?
AM VĂZUT BĂTRÂNI CARE PLÂNGEAU DE BUCURIE."

( Nicolae Grigorescu către Alexandru Vlahuţă )

Anonim spunea...

moldoveni!!!27 august 1991 moldova a devenit independenta. pentru ce am vrut independenta??? pentru s-o vindem muntenilor??? moldova ca tara exista din 1359. rominia exista din 1877. si noi vrem sa stergem denumirea "moldova" de pe harta si sa uitam ca sintem moldoveni??? sa ne poreclim "romini"? cititi povestirea lui ion creanga "mos ion roata si unirea"

Anonim spunea...

Pentru "moldovenistul" de mai sus.
Lecţii de ADEVĂR ASCUNS de Călăii OCUPANŢI RUŞI.

MIRON COSTIN
(30 martie 1633- 1691) cronicar ROMÂN din Ţara ROMÂNESCĂ Moldovei:

"Moldovénii nainte de Dragos vodă SĂ CHEMA VLAHI sau RUMÂNI DE LA RÂM"

"Stihuri de descălecatul țărâi

Neamul Țărâi Moldovei de unde să trăgănează?
Din ŢĂRÂLE RÂMULUI, tot omul să creadză.
Traian întâiŭ, împăratul, supuindŭ pre dahi
Dragoș apoi în moldoveni premenindŭ PRE VLAHI
MARTOR ESTE TROIANUL, șanțul în țara noastră
Și Turnul Săverinului, munteni, în țara voastră.1 Dahii și dachii tot unii sint (n.a.).

2 Moldovénii nainte de Dragoș-vodă să chema vlahi sau rumâni de la Râm (n.a.).

3 Turnul Săverinul este în Țara Muntenească, unde au fost și pod de piatră peste Dunăre,
de TRAIAN-ÎMPĂRATUL făcut atunce când au descălecat aceste 2 țări CU RÂMLENII (n.a.).

Și aceste încă dzicŭ că MOLDOVENII SINT DEN RÂMLENI."

Anonim spunea...

A fost VREODATĂ provincia ROMÂNEASCĂ Basarabia STAT INDEPENDENT?
Cum pot tovarăşii DEPENDENŢI de Călăii OCUPANŢI RUŞI să scoată pe gură asemenea tâmpenii?

“INDEPENDENŢĂ »cu OHRANA-CEKA-NKVD-KGB-GRU-FSB băgate peste tot(partide,oameni de afaceri,biserică,sport,artă,armată,servicii)?
“INDEPENDENŢĂ »cu tancurile,elicopterele şi rachetele Armatei a-14-a RUSĂ DE OCUPAŢIE peste Nistru?
“INDEPENDENŢĂ »cu basarabeni bătuţi,ameninţaţi şi arestaţi zilnic de gorilele lui Smirnov-Şevciuk?
“INDEPENDENŢĂ »cu copiii ROMÂNI basarabeni de peste Nistru închişi în şcoli şi licee şi păziţi cu mitralierele de ARMATA RUSĂ DE OCUPAŢIE numai ca să renunţe la LIMBA ROMÂNA STRĂMOŞEASCĂ?
“INDEPENDENŢĂ »cu alegători goniţi cu puştile de la urne?
“INDEPENDENŢĂ »cu COLOANA a-5-a RUSĂ de manipulare în masă PCRM-PLDM-PD la putere?
“INDEPENDENŢĂ »cu 95% din presă OBLIGATORIU RUSEASCĂ?
“INDEPENDENŢĂ »cu TVR INTERZIS de RUSIA şi CENZURAT de colonelul KGB PlaHOŢniuc?
“INDEPENDENŢĂ »cu MINCIUNA RUSEASCĂ numită limba "moldovenească" IMPUSĂ DE OCUPANŢII RUŞI în Constituţie?
“INDEPENDENŢĂ »exporturile de vin,fructe,legume supuse ŞANTAJULUI RUSIEI?
“INDEPENDENŢĂ »cu importul de gaze,curent electric,petrol la fel supus ŞANTAJULUI OCUPANŢILOR?
“INDEPENDENŢĂ »cu mitropolia "moldovei" creată de KGB şi condusă de colonelul KGB Vladimir şi închinată SATANEI ÎN SUTANĂ generalului KGB Kirill?
“INDEPENDENŢĂ »cu ADEVĂRATA mitropolie,cea a BASARABIEI,şantajată şi persecutată de agenţii KGB ascunşi sub sutanele pravoslavnice?
“INDEPENDENŢĂ »cu sărbatorile INTENŢIONAT ţinute de OCUPANŢII RUŞI pe stil vechi pentru a ne rupe de FRAŢII ROMÂNI de peste Prut?
“INDEPENDENŢĂ »cu o istorie FALSIFICATĂ ORDINAR tot de RUŞI şi băgată pe gâtul copiilor ROMÂNI basarabeni drept ADEVĂR?
“INDEPENDENŢĂ »cu tancurile-monumente închinate Călăilor RUŞI OCUPANŢI ţinute cu ţevile îndreptate CU URĂ RUSEASCĂ spre Ţara NOASTRĂ Mamă ROMÂNIA?
“INDEPENDENŢĂ »cu SIS-ul filială a KGB în Basarabia?
“INDEPENDENŢĂ »cu 9 Mai în loc de 27 Martie,cu « POBEDA » , »KAZACIOK » şi « KALINKA » în loc de « Hora Unirii » , »Balada lui Ciprian Porumbescu » şi « DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE ! »,?
“INDEPENDENŢĂ »cu „LENTA RUSEASCĂ” în piept în loc de TRICOLORUL ROMÂNESC SFINŢIT cu sângele BUNEILOR noştri ,MARTIRI ai OCUPAŢIEI şi GULAGURILOR RUSEŞTI?

Anonim spunea...

Iaca cine ne vrea « INDEPENDENŢI “ adică DEPENDENŢI DE RUSIA:

"Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat pe președintele Nicolae Timofti cu ocazia Zilei Independenței"

BĂTAIE DE JOC în stil rusesc!
Nu tovarăşi !
NU am fost NICIODATĂ independenţi.
“INDEPENDENŢA” este o MINCIUNĂ RUSEASCĂ
vicleană vândută ZOMBAŢILOR cu creierii spălaţi de NIT de către gunoaie KAGHEBISTE precum Voronin,Lupu,Pasat,Cantarean...
Singurul scop este frânarea RE-UNIFICĂRII cu Ţara Mamă România.
Basarabia..."independentă"?Râd şi CURCILE de aşa prostie!!!
Basarabia este astăzi ceea ce diplomatic se numeşte "stat cu suveranitate LIMITATĂ".
Cât despre statul "UNITAR"...
Au avut grijă OCUPANŢII RUŞI să fim foarte "unitari".
Basarabia de sud(Basarabia ISTORICĂ sau BUGEACUL) sub ocupaţie haholească,la fel şi Hotinul.
Transnistria sub ocupaţie RUSEASCĂ.
Veniturile COLONISTE numite GĂGĂUZI aduse de OCUPANŢII RUŞI repede "autonomizate" tot de ruşi în aşa-zisa GĂGĂUZIE ....Tot pe pământul ROMÂNESC al Basarabiei.
Ba chiar "BAŞKANUL" aşa zisei Găgăuzii CREATE TOT DE OCUPANŢII RUŞI este slugoiul Rusiei şi a fost medaliat de Putin personal...
S-a văzut şi la Bălţi pentru ce a fost decorat formuzalKGB.
Să nu uite niciodată SĂ LINGA TĂLPILE CIZMELOR RUSEŞTI.
Şi peste toate MINORITATEA ruso-haholeasco-găgăuză care cere nici mai mult nici mai puţin decât LIMBA RUSĂ ca limbă oficială!
Da "independenţi" mai suntem !
Ei, tovarăşi « INDEPENDENŢI “-"STATALIŞTI-maldavanişti »-cum stăm cu ...."independenţa"????

Să-i întrebăm pe SLUGOII OCUPANŢILOR RUŞI-«INDEPENDENŢII«KGB
,filatov,lupu,diacov,dodon,voronin,şelin,tcaciuk,munteanu,
formuzal,mişin :
Poate fi un stat INDEPENDENT-dacă are un teritoriu OCUPAT de Armata a-14-a RUSĂ ?
Poate fi PROVINCIA ROMÂNEASCĂ Basarabia aflată de 200 de ani SUB OCUPAŢIE RUSEASCĂ....stat INDEPENDENT???
INDEPENDENŢĂ?
Ce MINCIUNĂ RUSEASCĂ VICLEANĂ!

Anonim spunea...

Letopiseţul Ţărâi Moldovei de la Aaron Vodă încoace

de Miron Costin
(30 martie 1633- 1691) cronicar ROMÂN din Ţara ROMÂNESCĂ Moldovei:

LETOPISEȚULŬ ȚĂRÎI MOLDOVEI DE LA AARON-VODĂ ÎNCOACE, DE UNDE ESTE PĂRĂSITŬ DE URÉCHE VORNICUL DE ȚARA DE GIOSŬ, SCOSŬ DE MIRON COSTINŬ VORNICUL DE ȚARA DE GIOSŬ ÎN ORAȘŬ ÎN IAȘI, ÎN ANUL DE LA ZIDIREA LUMIEI 7183, IARĂ DE LA NAȘTEREA MÎNTUITORULUI LUMII, LUI IISUS HRISTOS, 1675 MESEȚA... DNI
Istoricii, adecă scriitorii de cursul anilor acestor părți, carii pomenescŭ de DESCĂLECATUL CEL DENTÂIU a țărîi noastre și Țărîi Muntenești:
Bonfin, mare istoric, de Dachia, sau Dația — latin.
Dionŭ, la VIAŢA LUI TRAIAN ÎMPĂRATUL — latin.
Topeltin, ungur; iară pre acești doi au urmat.
Aceste au scris de Dachia,
CUM AU DESCĂLECATU-OĂ TRAIANU, ÎMPĂRATUL RÂMULUI, în anii de la Hristos 102, pre socoteala vrémilor, cu RÂMLENII.
Istoricii leșești carii au scris și lucrurile domniilorŭ Moldovei:
Crorner au scris latinește, Dlugoș latinește, Stricovschîi litfan, leșește, Piasețschîi, vlădicul de Premislia, latinește.
Istoricii leșești pre carii au urmat răpăosatul Ureche vornicul:
Bîlschîi, Martin Pașkovschîi. Acești doi au scris leșește.

Și aceste încă dzicŭ că MOLDOVENII SINT DEN RÂMLENI.

Iară de descălecatul celŭ dentăiŭ n-au știutŭ că léșii mai apoi de împărăția lui Traian sintŭ veniți în ceste părți.”

Anonim spunea...

Letopiseţul Ţărâi Moldovei de la Aaron Vodă încoace

de Miron Costin
(30 martie 1633- 1691) cronicar ROMÂN din Ţara ROMÂNESCĂ Moldovei:
Prédoslovie adecă voroava cătră cititoriul
Fost-au gîndul mieu, iubite cititoriule, să fac létopisețul țărîi noastre Moldovei din

DESCĂLECATUL EI CEL DINTĂI,

CARELE AU FOSTU DE TRAIAN-ÎMPĂRATUL


și urdzisăm și începătura létopisețului.
Ce sosiră asupra noastră cumplite acestea vrémi de acmu, de nu stăm de scrisori, ce de griji și suspinuri. Și la acestŭ fel de scrisoare gîndŭ slobod și fără valuri trebuiește. Iară noi prăvim cumplite vrémi și cumpănă mare pămîntului nostru și noaă. Deci priiméște, în ceasta dată, atîta din truda noastră, cît să nu să uite lucrurile și cursul țărîi, de unde au părăsit a scrie răpăosatul Uréche vornicul.

Afla-vei de la Dragoș-vodă,

DIN DESCĂLECATUL ŢĂRÂI CEL AL DOILE
,

la létopisețul lui, pre rîndul său scrise domniile țărîi, pănă la Aron-vodă.

Anonim spunea...

ROMÂNĂ ESTE LIMBA NOASTRĂ
de Grigore Vieru

Nici când la faţă nu se schimbă
Nici Soarele de sus, nici Luna.
Română este - a noastră limbă,
MOLDOVENEASCĂ E NICIUNA.

Atât de sacră şi măiastră,
Cum s-o înăbuşe pustia?!
Română este limba noastră,
MOLDOVENEASCĂ E PROSTIA.

Îmi curg durerile aceste
Cum brazilor din munţi răşina.
Română limba noastră este,
MOLDOVENEASCĂ-I NERUŞINAREA.

ROMÂNĂ-I LIMBA NOASTRĂ, piatra
Cetăţii, literă din şcoală,
Iubirea, doina, focul, vatra!
Şi NUMAI GRANIŢA-I MOSCALĂ!

Trimiteți un comentariu

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Administrația site-ului vă îndeamnă să folosiți un limbaj decent în discuție: